سلسله دیدارهای مردمی دکتر جوکاردر مسجد جامع رحمت آباد

دیدارهای مردمی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در روز جمعه برگزار میشود. در این دیدار مردم مشکلات خود راچهره به چهره با نماینده مردم در میان گذاشتن.

/پایان پیام

دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد
دیدارمردمی دکتر محمدصالح جوکار در مسجد جامع رحمت آباد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا